Cele

upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jego pracowników, studentów i absolwentów oraz współpracowników

kreowanie związków i relacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z praktyką gospodarczą oraz jednostkami samorządu terytorialnego

wspieranie rozwoju kadr naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

promocja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kraju oraz poza jego granicami

promocja działalności naukowo-badawczej i prac rozwojowych ważnych dla praktyki gospodarczej oraz udział w rozwiązywaniu jej problemów

wspomaganie uzdolnionych studentów i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz promowanie i wspieranie ich osiągnięć i projektów

wspieranie organów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w realizacji zadań statutowych oraz w działaniach na rzecz rozwoju tej uczelni

wspieranie rozwoju studenckich kół naukowych i działalności naukowo-badawczej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

popularyzacja wiedzy ekonomicznej

działalność szkoleniowa, w szczególności w zakresie wiedzy ekonomicznej

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej

promocja i organizacja wolontariatu na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jego interesariuszy.

Zarząd Fundacji

Nadrzędnym organem Fundacji jest Rada Fundacji składająca się z Przewodniczącego, którym jest urzędujący Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oraz członków wskazanych przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Honorowy Prezydent Fundacji
prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP

Przewodniczący Rady Fundacji
J.M. Rektor UEP
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP

Organem wykonawczym jest Zarząd Fundacji wybierany przez Radę.

Prezes Zarządu Fundacji
dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP

Zastępca Prezesa Zarządu
dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP

Członek Zarządu
dr hab. Marcin Anholcer, prof. nadzw. UEP

Członek Zarządu, sekretarz Zarządu
dr Dobrosława Mruk-Tomczak

Statut

Statut Fundacji UEP do pobrania TUTAJ.