Cele

upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jego pracowników, studentów i absolwentów oraz współpracowników

kreowanie związków i relacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z praktyką gospodarczą oraz jednostkami samorządu terytorialnego

wspieranie rozwoju kadr naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

promocja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kraju oraz poza jego granicami

promocja działalności naukowo-badawczej i prac rozwojowych waz˙nych dla praktyki gospodarczej oraz udział w rozwiązywaniu jej problemów

wspomaganie uzdolnionych studentów i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz promowanie i wspieranie ich osiągnięć i projektów

wspieranie organów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w realizacji zadań statutowych oraz w działaniach na rzecz rozwoju tej uczelni

wspieranie rozwoju studenckich kół naukowych i działalności naukowo-badawczej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

popularyzacja wiedzy ekonomicznej

działalność szkoleniowa, w szczególności w zakresie wiedzy ekonomicznej

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej

promocja i organizacja wolontariatu na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jego interesariuszy.

Rada i Zarząd Fundacji

Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, pełniącym w szczególności funkcje kontrolno-nadzorcze nad działalnością Fundacji. Rada składa się z Przewodniczącego, którym jest urzędujący Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz z od 3 do 6 pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członkiem Rady Fundacji może być także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Podmiot taki działa w Radzie Fundacji przez osoby upoważnione do jego reprezentacji lub pełnomocników.

Skład Rady Fundacji UEP w kadencji 2020-2024:

Przewodniczący Rady Fundacji
J.M. Rektor UEP
prof. dr hab. Maciej Żukowski

Członkini i Członkowie Rady Fundacji powołani przez Senat:
prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski
dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP
dr hab. Robert Romanowski, prof. UEP

Członkowie Rady Fundacji, osoby prawne:
Kompania Piwowarska S.A.
Kulczyk Investments S.A.
MTP Sp. z o.o.
Santander Bank Polska S.A.

Organem wykonawczym jest Zarząd Fundacji wybierany przez Radę.

Skład Zarządu Fundacji UEP:

Prezes Zarządu
dr Judyta Cabańska

Zastępca Prezesa Zarządu
dr Marek Gnusowski

Członkini Zarządu
dr Katarzyna Suszyńska

Członkini Zarządu
dr Katarzyna Marchwińska

Statut

Statut Fundacji UEP do pobrania TUTAJ.