Działalność

Współpraca z nauką

 • upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów oraz współpracowników Uniwersytetu Ekonomicznegow Poznaniu,

 • organizowanie lub współorganizowanie konkursów dla autorów prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich, doktorskich i innych prac naukowych z zakresu nauk ekonomicznych,

 • wspieranie rozwoju kadr naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

 • popularyzacja wiedzy ekonomicznej na wszystkich szczeblach edukacji,

 • finansowanie i organizowanie spotkań, konferencji i sympozjów.


Współpraca ze studentami

 • wspomaganie uzdolnionych studentów i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

 • wspieranie rozwoju studenckich kół naukowych i działalności naukowo-badawczej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

 • organizacja i promocja wolontariatu na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jego interesariuszy,

 • finansowanie praktyk i staży oraz stypendiów i nagród dla wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Współpraca z biznesem

 • nawiązywanie i budowanie relacji pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a praktyką gospodarczą i jednostkami samorządu terytorialnego,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej,

 • prowadzenie działalności na rzecz kultury i sztuki,

 • prowadzenie działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu,

 • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy międzynarodowej.